• Home
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.mojagminastarogard.pl

Gmina Starogard Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mojagminastarogard.p.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Brak niektórych opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
 • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
 • Część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej, linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Plewako.
 • E-mail: iod@ugstarogard.pl

Każdy ma prawo:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze:

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Tak

Dostosowanie korytarzy
Tak

Dostosowanie schodów
budynki urzędu (Sikorskiego 9 i Sikorskiego 7) posiadają po 2 piętra, w lokalizacji 9 znajdują się dwie klatki schodowe, w lokalizacji 7 jedna klatka schodowa oraz winda, budynki posiadają połączenie (przejście ) na drugim piętrze.

Dostosowanie wind
W lokalizacji 7 jest winda

Dostępność pochylni
W budynku 9 jest podjazd do wejścia głównego

Dostępność platform
W budynku 7 jest platforma dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych
Brak

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak

Dostosowanie parkingów
Przy budynkach znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online